Sākums Pirmsskolas izglītība Pirmskolu rinda  
Pirmsskolu rinda - biežāk uzdotie jautājumi

Vietu piešķiršana un bērnu uzņemšana Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs notiek saskaņā ar 28.01.2016. Jelgavas pilsētas pašvaldības saistošie noteikumiem Nr.16-3 
„Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības nodrošināšanas funkcijas īstenošanas kārtība” (Noteikumi) https://likumi.lv/ta/id/280152

No kāda vecuma bērnus uzņem pašvaldības bērnudārzos?

Noteikumu 4.punkts - pirmsskolas izglītība bērniem no pusotra gada vecuma. Tātad- šobrīd, komplektējot pirmsskolas grupas 2017./2018.mācību gadam, vietas tiek piešķirtas bērniem, kuriem uz 2017.gada 1.septembri būs pilns viens gads un seši mēneši.

Kā ir iespējams, ka augustā dzimis bērns ir labākā rindas pozīcijā kā martā dzimis bērns?

Noteikumu 9.punkts – iesniegumi tiek reģistrēti iesniegšanas secībā. Tātad – nevis dzimšanas datums, bet gan datums, kad bērns ir pieteikts rindā, nosaka pieteikuma pozīciju rindā. Tā kā Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs grupas tiek komplektētas pa bērnu dzimšanas gadiem, arī pieteikumi tiek sagrupēti reģistrēšanas secībā pa bērnu dzimšanas gadiem.

Gribējām uz bērnudārzu jau pagājušajā gadā, bet vietu nesaņēmām. Vai mums piešķirs vietu tad, kad bērns jau ies skolā?

Noteikumu 10.punkts - ja vieta nav piešķirta vēlamajā mācību gadā, iesniegums automātiski tiek pārreģistrēts uz nākamo mācību gadu, bet sasniedzot skolas vecumu- izslēgts no Reģistra . Tātad – komplektējot pirmsskolas grupas 2017./2018.mācību gadam, tiek apstrādāti visi pieteikumi, kuros vēlamais pirmsskolas izglītības iestādes apmeklējuma laiks ir norādīts 2017./2018.mācību gads vai agrāks. Bērnam, kurš jau sasniedzis pamatizglītības ieguves uzsākšanas vecumu ( 7 g.) vieta pirmsskolas izglītības programmā netiks piedāvāta.

Kā iespējams, ka novembrī dzimis bērns ātrāk saņem aicinājumu uz bērnudārzu, kā janvārī dzimis?

Noteikumu 14.punkts – vietu piešķiršanas secība. Tātad – visi pieteikumi tiek apstrādāti noteiktā kārtībā, vispirms izskatot iesniegtos iesniegumus par vietas piešķiršanu ārpus kārtas. ( uz 02.05.2017. – reģistrēti 315 šādi iesniegumi)

Vai prioritātes tiek ņemtas vērā automātiski vai jāraksta kāds īpašs iesniegums?

Noteikumu 15.punkts – iesniegums ( Noteikumu 4.pielikums) par vietas piešķiršanu ārpus kārtas jāiesniedz personiski. Tātad- ja bērna statuss atbilst kādam no 14.1. – 14.9.punktos minētajiem gadījumiem, vecākiem personīgi jāiesniedz iesniegums Jelgavas Izglītības pārvaldē.

Pieteikumā kā pirmais bija norādīts cits bērnudārzs. Kāpēc mums piešķīra to, kas bija norādīts kā otrais?

Vai iespējams, ka piešķir vietu tajā bērnudārzā, kas nebija norādīts starp vēlamajiem?

Noteikumu16.punkts - Piešķirot vietu, tiek ievērota vecāka norādītā informācija par vēlamajām pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēm. Ja tas nav iespējams, Komisija var piešķirt bērnam vietu citā pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē. Tātad – ja vecāks ir norādījis vairāk kā vienu vēlamo iestādi – arī otrā vai trešā ir uzskatāma par „vēlamo” . Ja konkrētajā vecuma grupā vēlamajā iestādē nav iespējams piešķirt vietu, komisija var piedāvāt vietu citā pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē. Vecākam ir tiesības atteikties no piedāvājuma. Atsakoties no piedāvājuma, jārēķinās ar Noteikumu 20. punktā noteikto par pieteikuma pozīciju reģistrā:

20. Ja vecāks atsakās no piešķirtās vietas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē, kas pieteikumā:

20.1. ir norādīta kā viena no vēlamajām, bērns tiek izslēgts no Reģistra. Vecākam ir tiesības iesniegt jaunu pieteikumu bērna reģistrācijai pirmsskolas izglītības apguvei pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē;

20.2. nav norādīta kā viena no vēlamajām, bērnam tiek saglabāta vieta Reģistrā, atbilstoši pieteikuma reģistrācijas datumam, līdz brīdim, kamēr tiek piešķirta vieta kādā no norādītajām vēlamajām pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēm.

Bērns jau mācās privātajā bērnudārzā, bet saņēmām uzaicinājumu uz pašvaldības bērnudārzu. Vai zaudēsim pašvaldības atbalstu, ja atteiksimies no tā un paliksim privātajā?

Noteikumu 35.punkts – neatkarīgi no tā, kāds būs pieteikuma statuss pēc atteikšanās, pašvaldības atbalsts privātai izglītības iestādei netiek pārtraukts.

Saņēmām uzaicinājumu uz bērnudārzu, kas ir tālu no mājām. Vai varam samainīt šo vietu uz citu bērnudārzu? Kā jārīkojas?

Noteikumu 24.punkts – par vietas maiņu. Vieta Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē nav privātīpašums, ko bērna vecāki var kādam atdot, uzdāvināt vai iemainīt. Iesniegums vietas maiņai jāiesniedz Jelgavas Izglītības pārvaldē, tas tiek skatīts Vietu sadales komisijā un, ja ir iespēja, maiņa tiek nodrošināta. Svarīgi atcerēties, ka iesniegums jāatsauc pirms maiņa ir piedāvāta, ja ir kaut kas mainījies un vecāki vairs nevēlas mainīt vietu no viena bērnudārza uz citu.

Cik vietas šogad tiek piešķirtas pašvaldības bērnudārzos?

Vietu skaits un uzņemamo bērnu vecums katrā pirmsskolas izglītības iestādē saskaņā ar spēkā esošo normatīvo regulējumu ir tieši atkarīgs no konkrētās iestādes infrastruktūras ( telpu izmēri un aprīkojums) un nolikuma ( izglītības programmas un pedagoģiskā procesa organizācija). Uz 2017./2018.mācību gadu tiek piešķirta 431 vieta vispārējā pirmsskolas izglītības programmā un 22 vietas speciālajā pirmsskolas izglītības programmā speciālajās grupās.

Ja kāds no esošajiem pirmsskolas izglītības iestādes izglītojamajiem kaut kādu iemeslu dēļ tiks atskaitīts no bērnudārza un atbrīvosies kāda vieta, tā tiks piešķirta saskaņā ar Noteikumiem.

Kāpēc aicinājumu uz bērnudārzu saņēma 2016.gadā dzimis bērns, bet 2013.gadā dzimis vēl gaida rindā?

Ja ir brīva vieta jaunākā vecuma ( 1.5- 2.g.) bērnu grupā, to nepiešķir četrgadniekam vai piecgadniekam. Tāpat arī otrādi – vieta sešgadnieku grupā netiek piešķirta divgadniekam.

Kāpēc nepiešķir vietas uz jauno bērnudārzu “ Zīļuks” ?

2016./2017.mācību gadā Jelgavas visjaunākajā pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē „Zīļuks” nav neviena izlaiduma grupa, tādējādi arī 2017./2018.mācību gadā netiek veidotas jaunas grupas un netiek uzņemti jaunākā vecuma bērni. Atsevišķas vietas esošajās grupās var tikt piedāvātas, ja kās bērns tiek atskaitīts no PII „Zīļuks” saskaņā ar vecāku iesniegumu vai vietas maiņu uz citu bērnudārzu.

Kāpēc vēstule par vienu bērnu sūtīta mammai, bet par otru bērnu- tētim?

Paziņojums par vietas piešķiršanu tiek adresēts un nosūtīts tam vecākam, kas veicis pieteikuma reģistrāciju. Ja vienu bērnu rindā reģistrējusi mamma, bet otru – tētis, tad veidojas situācija, kad viena vēstule adresēta mammai, otra- tētim.

Vēstule e-pastā tiek ģenerēta un nosūtīta automātiski, ja tam vecākam, kurš bērnu pieteicis rindā, ir reģistrēts e-pasts.

Ja nesaņēmām vēstuli 2.maijā, vai tas nozīmē, ka netiksim bērnudārzā un jāgaida nākošais mācību gads?

Grupu komplektācija 2017./2018.mācību gadam ir tikai nupat sākusies. Vietu piešķiršana ir nepārtraukts process-pēc 22.maija šis jautājums tiks skatīts un katra brīvā vieta tiks piešķirta atkārtoti saskaņā ar Noteikumiem.