Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai (projekts Nr. 8.3.2.2/16/I/001)

  nac_att_lpan_ieguldijums_tava_nakotne Projekta īstenotājs: Valsts izglītības satura centrs

Sadarbības partneris:  Jelgavas pilsētas dome

Mērķis: nodrošināt izglītības pakalpojuma daudzveidību, kas balstīti uz individuālās mācību pieejas attīstību un ieviešanu, tādējādi uzlabojot izglītojamo kompetences un mācību sasniegumus

Kopējais Jelgavai pieejamais finansējums: 437 184,90 EUR  

 

Projektā iesaistītās izglītības iestādes: Jelgavas 3.sākumskola, Jelgavas 4. sākumskola, Jelgavas 2.pamatskola, Jelgavas 4.vidusskola, Jelgavas 5.vidusskola, Jelgavas 6.vidusskola, Jelgavas Valsts ģimnāzija, Jelgavas Spīdolas ģimnāzija, Jelgavas Tehnoloģiju vidusskola.

 

Mērķa grupa: 1.- 9. klašu izglītojamie un pedagogi

 

Projekta īstenošanas laiks: 2017.gada 29.augusts (sadarbības līguma noslēgšanas datums) - 2019.gada 31.maijs 

Projekts “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” ir vērsts uz jaunu pedagoģisko risinājumu meklēšanu, lai izglītības iestādēs ieviestu alternatīvas mācību organizācijas formas, kas papildina formālās izglītības ieguves mācības formas (mācību stundas), pilnveidojot izglītības pakalpojumu un nostiprinot skolu kolektīvu gatavību risināt izglītojamo vajadzības un paaugstinot viņu sasniegumus.

Individuālo pieeju veido vispārējās izglītības iestādes kolektīvs, nodrošinot, ka mācību procesā tiek ievērotas dažādu izglītojamo spējas un vajadzības un mērķtiecīgi tiek kompensētas tās vajadzības, kuras izglītojamajiem traucē sasniegt augstākus mācību rezultātus.

Individuālās pieejas pamatā ir iekļaujošas izglītības modelis, kur katrs izglītojamais jūtas kā pilnvērtīgs mācību procesa dalībnieks. Tas nozīmē, ka viņi ne tikai tiecas pēc individuāliem sasniegumiem, bet mācās strādāt grupās un sadarboties, un izglītojamie ar augstākiem sasniegumiem palīdz attīstīties tiem izglītojamiem, kuru sasniegumi nav tik augsti. Tāpat nozīmīga daļa individuālās pieejas attīstībā ir pedagoģiskā un atbalsta personāla esamība un sadarbība, kas agrīni var noteikt tās prasmes, kompetences vai vajadzības, kuru kompensācijas rezultātā iespējams panākt izglītojamā ātrāku attīstību. Agrīnajā mācību procesā (1. – 6.klase), kad izglītojamais tikai apgūst mācīšanās prasmes, ir būtiski nodrošināt pedagoģiskās intervences pasākumus, jo bieži vien pedagogs ir pirmā persona, kas šādu vajadzību esamību var diagnosticēt. Lai risinātu pedagogu gatavību pārmaiņām, projekta ietvaros paredzēts nodrošināt ne tikai vispārēju mācību pieejamību pedagogiem skolas vidē, bet arī pedagogu un atbalsta personāla mācības tādu diagnostikas un monitoringa rīku kā DIBELS Next, Vekslera intelekta tests un latviešu valodas un matemātikas sasniegumu testa apguvē un ieviešanā skolās, kas īsteno individuālās pieejas attīstību.

Pēdējās izmaiņas: Pirmdiena, 02.10.2017.
 
Nometne Jelgavas pilsētas skolu talantīgajiem bērniem dabaszinātņu padziļinātai apguvei

No 2018.gada 6.augusta līdz 10.augustam ESF projekta „ Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” Nr. 8.3.2.2/16/I/001 ietvaros atbilstoši atbalsta pasākumu plānam notika „Nometne Jelgavas pilsētas skolu talantīgajiem bērniem dabaszinātņu padziļinātai apguvei”. Nometnē piedalījās 54 5.-7. klašu izglītojamie no 10 Jelgavas izglītības iestādēm: Jelgavas 2.pamatskolas, Jelgavas 3. un 4.sākumskolas, Jelgavas 4.,5.,un 6. vidusskolas, Jelgavas 1.internātpamatskolas-attīstības centra , Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolas, Jelgavas Valsts un Spīdolas ģimnāzijas. Nometni organizēja Jelgavas izglītības pārvalde sadarbībā ar Zemgales reģionālo kompetenču attīstības centru, finansējot to no ESF projekta „Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” līdzekļiem.

Izglītojamajiem 10 pedagogu vadībā tika piedāvāta iespēja neformālā vidē, praktiski darbojoties, pētot un eksperimentējot pilnveidot zināšanas dabaszinību jomas mācību priekšmetos, paplašināt redzesloku, kā arī attīstīt savas spējas un talantus. Tika piedāvātas dažādas tēmas un aktivitātes: 3D modelēšana, simetrija dabā un matemātiskās spēles, vides aktivitātes, tilpumi dabā, vēja ātruma noteikšana, smilšu torņa būvēšana.

  1   2   3   4   5   6

Pēdējās izmaiņas: Trešdiena, 15.08.2018.
 
Praktiskās nodarbības klasiskās galda spēles "Šahs" apmācībā

Pedagogs – Guna Skujiņa


Šaha nodarbības divas reizes nedēļā apmeklē liels skaits 1. un 2. klases audzēkņu, lai
mācību gada laikā fundamentāli apgūtu ne tikai šīs senās intelektuālās spēles pamatus un
noteikumus, kas ir tikai viens no ārējiem ieguvumiem, bet arī lai attīstītu savu prātu un loģisko
domāšanu, kā arī prasmi domāt vairākus gājienus uz priekšu. Šaha nodarbībās tiek trenēta
atmiņa, koncentrēšanās spējas, uzmanība un prasme pieņemt atbildīgus lēmumus.

Katras šaha figūras apguvei tiek veltītas daudzas nodarbības, apgūtās zināšanas tiek
pielietotas, pildot daudzveidīgus uzdevumus speciāli sagatavotās darba lapās un praktiski
izspēlējot treniņuzdevumos ar klasesbiedriem. Līdz mācību gada beigām ieplānots apgūt arī
elementārus taktiskos paņēmienus, veidot izpratni, kā sākt šaha partiju, kā spēlēt ar šaha
pulksteņiem, kā jāuzvedas šaha sacensību laikā. Ir iecere projekta nodarbību ietvaros
noorganizēt skolas šaha čempionātu, lai noskaidrotu pretendentus uz Latvijas skolu olimpiādes
Zemgales finālu.

  sahs
Pēdējās izmaiņas: Otrdiena, 20.11.2018.
 
Nodarbības individualizētam mācību atbalstam

Pedagogs – Dzintra Zingule
Individuālās pieejas pamatā ir iekļaujošas izglītības modelis, kur katrs
izglītojamais jūtas kā pilnvērtīgs mācību procesa dalībnieks. Tas nozīmē, ka viņi ne
tikai tiecas pēc individuāliem sasniegumiem, bet mācās strādāt grupās un sadarboties.

1
 
Radošā darbnīca “Dzīvosim veselīgi”

"Katru piektdienu kopā nāk pulciņš jauniešu, kuri domā par savu veselību,
labsajūtu, apkārtni. Mēs kopā pārrunājam tēmas, kas paplašina bērnu skatījumu uz to, ko
nozīmē dzīvot veselīgi, kvalitatīvi un ar prieku.
Septembra mēnesī uzmanību pievērsām aktīvam dzīvesveidam, laika pavadīšanai laukā,
svaigā gaisā. Mācījāmies spēlēt spēles, gājām rotaļās, veidojām foto orientēšanās spēli
klases biedriem. Visās nodarbībās pārliecinājāmies, cik daudz prieka mums dod
kustēšanās, cik daudz un dažādos veidos var izkustēties, cik laba pašsajūta ir pēc pavadītā
laika svaigā gaisā, ka spējam aizraut arī citus.
Oktobrī runājām un aktualizējām apkārtējās vides nozīmi cilvēka dzīvē, cik liela nozīme
ir dabas saudzēšanai, kādas sekas cilvēks var izjust piesārņotā vidē, kā tas atsaucas uz
cilvēku veselību, pašsajūtu. Skatījāmies filmas par atkritumu šķirošanu, atkritumu
pārstrādi, tā nozīmi, veidojām motivējošus plakātus. Bērni iesēja katrs savu ozoliņu, ko
pavasarī plānojam iestādīt. Tāpat klasē uz palodzes iesējām piparmētru, lai vēsās
pēcpusdienās varam dzert karstu piparmētru tēju. Aktīvisti apvienoja spēkus un talkoja
skolas apkārtnē, savācot apmēram 7 atkritumu maisus.

2
Novembra mēnesī dosimies ekskursijās, kur varēsim izcept paši savu maizes kukulīti,
iepazīsim un degustēsim kazas piena izstrādājumus, tiksimies ar bloga "Jauns sākums"
autori, kura tieši ar uztura sakārtošanu, spēja manāmi uzlabot savu veselību. Pētīsim, cik
daudz cukura ir dažādos, mums iecienītos produktos. Krustu šķērsu izpētīsim uztura
piramīdu.
Decembra mēnesis tiks veltīts gatavošanai. Tā kā novembrī būsim padziļinājuši savas
zināšanas, izpratni par uzturu, tad šajā mēnesī varēsim savas zināšanas "likt lietā",
gatavojot veselīgus našķus, uzkodas.
Šajās nodarbībās mēs labi pavadām laiku, jūtamies brīvi, draudzējamies, atbalstām,
pētām, vērojam, darbojamies. Tajā pašā laikā mēs gūstam lielāku izpratni, zināšanas par
ļoti nozīmīgām un aktuālām tēmām. Bērni secina, ka mainot ikdienišķus paradumus, var
dzīvot daudz veselīgāk, kvalitatīvāk, saudzīgāk pret vidi. Tas ir tieši TIK vienkārši! "

3

Pēdējās izmaiņas: Pirmdiena, 07.01.2019.
 
Jelgavas 6. vidusskolā Nodarbību cikla ietvaros 2.-3. klašu izglītojamie eksperimentējot apgūst jaunas zināšanas.

Praktiskajās nodarbībās izglītojamie nostiprina dabaszinību cikla stundās apgūtās zināšanas, izmanto dažādas ierīces, āra nodarbībās pēta norises dabā, izprot kāpēc nepieciešams saudzīgi izturēties pret dabu. Izglītojamie teorētiskās zināšanas pielieto praksē, radot interesi apgūt arvien jaunas prasmes.

  11   12   13

Pēdējās izmaiņas: Pirmdiena, 07.01.2019.