esf___ikvd_logo_ansamblis-1030x217

  pumpurs-midi-ar-malm

Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.4. specifiskā atbalsta mērķa “Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus” projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”Noslēdzies pirmais projekta PuMPuRS īstenošanas semestris Jelgavas pilsētas izglītības iestādēs.
Pirmdiena, 15.01.2018.

Ir noslēdzies 2017./18. mācību gada 1. semestris, kurā Jelgavas pilsētas 120 skolēni projekta PuMPuRS ietvaros saņēma atbalstu papildus konsultācijām dažādos mācību priekšmetos- latviešu valodā un literatūrā, matemātikā, ķīmijā, bioloģijā, angļu valodā u.c. Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas risku mazināšanai savu atbalstu sniedza arī izglītības iestāžu psihologi un sociālie pedagogi. Jāatzīmē, ka Projektā PuMPuRS atbalstu  saņem vispārizglītojošo un speciālo izglītības iestāžu 5.-12.klašu skolēni un Jelgavas Amatu vidusskolas 1. – 4.kursa audzēkņi.

Šajā mācību gadā projektā ir iesaistījušās 11 pilsētas izglītības iestādes. Pašreiz projekta PuMPuRS ekspertiem izvērtēšanai nodoti 147 individuālie priekšlaicīgas mācību pamešanas riska mazināšanas plāni.

Atbalstu un padomu projekta īstenošanā izglītības iestāžu vadītājiem un pedagogiem sniedz gan Jelgavas izglītības pārvaldes projekta koordinatore L.Vilcāne, gan projekta PuMPuRS speciālisti.

Ir ļoti svarīgi  pedagogu  un atbalsta personāla sadarbībā veidot bērniem un jauniešiem atbalstošu izglītības  vidi, motivējot katru bērnu un jaunieti iegūt izglītību!

 
projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”
Piektdiena, 08.09.2017.

Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.4. specifiskā atbalsta mērķa "Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus"

projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”

Jelgavas pilsētas pašvaldība parakstījusi vienošanos ar Izglītības kvalitātes valsts dienestu par sadarbību Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanā. Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.4. specifiskā atbalsta mērķa "Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus" projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” tiks īstenots līdz 2022. gada 31. decembrim ar mērķi samazināt bērnu un jauniešu priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus 9 mūsu pilsētas vispārējās  izglītības iestādēs  izglītojamiem no 5.līdz 12.klasei un profesionālās izglītības iestādē Jelgavas Amatu vidusskolā audzēkņiem no 1.līdz 4.kursam.

Projekts izstrādāts atbilstoši Ministru kabineta 12.07.2016. noteikumiem Nr. 460 “Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.4. specifiskā atbalsta mērķa "Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus" īstenošanas noteikumi”. Specifiskajam atbalstam plānotais kopējais attiecināmais finansējums ir 39 812 376 euro, tai skaitā Eiropas Sociālā fonda finansējums 33 840 519 euro un valsts budžeta finansējums 5 971 857 euro.

Priekšlaicīga mācību pamešana nelabvēlīgi ietekmē jauniešu turpmāko dzīvi un nodarbinātību, palielina sociālās atstumtības un nabadzības risku. Tādēļ projekta laikā paredzēts ieviest Latvijas vispārējā un profesionālajā izglītībā sistēmisku atbalstu priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas risku samazināšanai. Projekta ietvaros tiks sniegts gan individuāls materiālais un konsultatīvais atbalsts izglītojamiem ar priekšlaicīgu mācību pārtraukšanas risku, gan sistēmisks atbalsts riska grupas identificēšanai un uzskaitei, kā arī atbalstošas mācību vides veidošanai, pedagogu profesionālajai pilnveidei un jauniešu iniciatīvu projektiem.

Jaunajā 2017./2018. mācību gadā ir uzsākta ESF projekta Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” aktivitāšu ieviešana skolās. Projekta īstenošanai Izglītības pārvalde  iesaistīs arī stratēģiskos partnerus: sociālo dienestu, bāriņtiesu un citas iestādes.

Projekta koordinatore ir Jelgavas izglītības pārvaldes galvenā speciāliste Līvija Vilcāne.

Pēdējās izmaiņas: Piektdiena, 08.09.2017.